Algemene Voorwaarden

Handelsonderneming Pragma B.V.

01-01-2024

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen Handelsonderneming Pragma B.V. en haar zakelijke klanten via verkoop op www.pragma-trading.com.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. Aanbiedingen en Overeenkomsten
2.1 De aanvaarding van offertes en opdrachten wordt door Handelsonderneming Pragma B.V. bepaald.
2.2 Mondelinge of telefonische overeenkomsten zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door Handelsonderneming Pragma B.V.
2.3 Voorbereidings-, calculatie-, plannings- en advieskosten kunnen in rekening worden gebracht, zelfs bij niet-acceptatie van een offerte door de klant.
2.4 Specificaties zoals tekeningen, afbeeldingen, en gewichtsinformatie zijn indicatief. Afwijkingen in materiaalsterkte, maatvoering en uitvoering kunnen voorkomen binnen bepaalde marges.
2.5 Prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden. Bij offertes behoudt Handelsonderneming Pragma B.V. zich het recht voor om in geval van stijging van de algemene kosten, zoals loonkosten, prijsstijgingen van de grond- en hulpstoffen en transportkosten deze gestegen kosten door te berekenen aan haar cliënten, behalve indien uitdrukkelijk schriftelijk tegen vaste prijzen is geoffreerd.
2.6 Alle door Handelsonderneming Pragma B.V. genoemde prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten vanuit het magazijn/de opslagplaats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Intellectueel Eigendom
3.1 Handelsonderneming Pragma B.V. behoudt het eigendomsrecht over alle verstrekte ontwerpen en materialen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4. Controle
4.1 Handelsonderneming Pragma B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste verstrekte gegevens door de klant.

5. Levering
5.1 Aangegeven levertijden zijn onder voorbehoud en kunnen afwijken.
5.2 Bij overmacht behoudt Handelsonderneming Pragma B.V. het recht om leveringen te verlengen of de overeenkomst te annuleren.

6. Verpakking en Verzending
6.1 Goederen worden adequaat verpakt volgens brancheconventies.
6.2 Verzendkosten en eventuele speciale verpakkingen worden apart in rekening gebracht en niet geretourneerd.
6.3 Risico's met betrekking tot transport liggen bij de klant, tenzij anders overeengekomen.
6.4 verzending vindt plaats na ontvangst van betaling, tenzij anders overeengekomen.

7. Garantie en Gebreken
7.1 Handelsonderneming Pragma B.V. biedt geen directe garantie op geleverde producten, tenzij expliciet anders aangegeven. Uitgezonderd zijn geleverde goederen waarvoor een garantieverplichting van de fabrikant rust. In dat geval wordt verwezen naar de garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikanten.
7.2 Klachten over geleverde producten dienen schriftelijk te worden gemeld.
7.3 Het voorgaande geldt niet indien de reden van het vervangen of het herstellen van het goed te wijten is aan de cliënt.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Geleverde goederen blijven eigendom van Handelsonderneming Pragma B.V. tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
8.2 De klant mag de zaken niet vervreemden of bezwaren voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

9. Betaling
9.1 Facturering vindt plaats direct na ontvangst van de order of op de dag van verzending.
9.2 Levering is op basis van vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen.

10. Geschillen
10.1 Geschillen worden beslecht naar Nederlands recht.
10.2 In geval van insolventie kan Handelsonderneming Pragma B.V. de overeenkomst ontbinden.